Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

LABORATORIUM DYDAKTYKI FIZYKI


REGULAMIN WEWNĘTRZNY

  1. Celem zajęć Laboratorium Dydaktyki Fizyki jest opanowanie umiejętności wykorzystania komputera do wykonywania doświadczeń, przygotowywania zajęć, prowadzenia lekcji oraz sprawdzania osiągnięć uczniów.
  2. Cele osiąga się przez: wykonywanie doświadczeń wspomaganych komputerowo, rozwiązywanie problemów, opracowanie raportów i recenzowanie raportów kolegów.
  3. W ciągu semestru trzeba rozwiązać dwa problemy:
   • opracować scenariusz lekcji z zastosowaniem programów komputerowych,
   • przygotować serię doświadczeń wspomaganych komputerowo.
  1. Raporty w formie monografii dla nauczyciela powinny być pisane za pomocą edytora tekstu.
  2. W recenzji trzeba dokonać oceny raportu za pomocą arkusza recenzji:
   • odpowiedzieć na zawarte w arkuszu recenzji pytania,
   • oraz uzasadnić odpowiedzi na piśmie w postaci uwag szczegółowych.
  1. Podstawą do zaliczenia i wystawienia oceny końcowej jest uzyskana sumaryczna liczba punktów (załącznik punktacja) za:
   • rozwiązanie dwóch problemów,
   • napisanie dwóch recenzji.


SZCZEGÓŁOWE CELE ĆWICZEŃ W LABORATORIUM DYDAKTYKI FIZYKI

Podczas zajęć w Laboratorium student powinien:

   1. Poznać zasady, metody i techniki przeprowadzania doświadczeń pokazowych i laboratoryjnych.
   2. Zapoznać się z wybranymi programowymi doświadczeniami pokazowymi i laboratoryjnymi.
   3. Zapoznać się z typowym wyposażeniem szkolnej pracowni fizycznej (na wybranych przykładach).
   4. Zdobyć sprawność manualną w zakresie budowy, montażu i posługiwania się szkolną aparaturą fizyczną.
   5. Zapoznać się z możliwościami wykorzystania prostych środków do wykonywania szkolnych doświadczeń fizycznych.
   6. Nabyć umiejętność dokonywania prostych napraw wykorzystywanego sprzętu.
   7. Nabyć umiejętność analizowania wpływu czynników zewnętrznych na efekt doświadczenia i ustalania sposobów ich eliminowania.
   8. Opanować umiejętność szacowania niepewności pomiarowych prostą metoda na poziomie propedeutycznym i średnim.
   9. Wykształcić umiejętność pisemnego opracowywania szkolnego eksperymentu fizycznego.
   10. Wykształcić umiejętność wykonywania i stosowania rysunku dydaktycznego.
   11. Nabyć umiejętność jasnego i logicznego wypowiadania się poprawnym językiem fizyki oraz formułowania pytań problemowych. 


WYMAGANIA I KRYTERIA ZALICZANIA ZAJĘĆ

Student uczestniczący w zajęciach Laboratorium Dydaktyki Fizyki zobowiązany jest do:

   1. Przygotowania merytorycznego z fizyki w zakresie zagadnień będących tematem danych zajęć.
   2. Ogólnego przygotowania  metodycznego  z  zakresu  metodyki eksperymentu fizycznego i organizacji procesu dydaktycznego w szkole.
   3. Szczegółowego opracowania w zeszycie notatek z realizowanego eksperymentu z uwzględnieniem:

a. tematu eksperymentu,
b. spisu celów jakie ma realizować eksperyment,
c. precyzyjnego wykazu elementów i przyrządów użytych do pokazu lub ćwiczeń uczniowskich,
d. schematu doświadczenia,
e. opisu funkcjonowania zestawu (wady, zalety, kolejność podłączania lub zestawiania elementów),
f. spisu pytań problemowych dotyczących konkretnego eksperymentu umożliwiających prawidłowe zastosowanie jego w różnych sytuacjach dydaktycznych,
g. własnych uwag dotyczących ćwiczenia.

   1. Obecności, punktualności, aktywności i sumienności na zajęciach w pracowni.
   2. Opracowania i zaprezentowania na ćwiczeniach fragmentu lekcji zawierającego jeden z dziesięciu eksperymentów, wyznaczonego przez prowadzącego zajęcia. (semestr 1).
   3. Napisaniu konspektu lekcji zawierającego jeden z poznanych na pracowni eksperymentów (semestr 2).


  Zaliczenie zajęć w Laboratorium Dydaktyki Fizyki następuje po spełnieniu przez studenta wyżej wymienionych wymagań po każdym z dwóch semestrów (punkty 5 i 6 stosuje się odpowiednio).